NEONKA FITNESS NEONKASHOP NEONKABEAUTY ENEONKA
facebook
Tréningy
footer icons
REGISTRUJTE SA
1. tréning ZADARMO
hero image
NEONKA pravidelne organizuje aj FITNESS POBYTY.

Kým pripravíme ďalší, pozri si naše krátke videjko z posledného pobytu.


 Video z pobytu v roku 2019 - Liptovský Ján :)VŠEOBECNÉ PODMIENKY a STORNO PODMIENKY

POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA
Zákazník je povinný: vyplniť prihlášku ako i odovzdať organizátorovi riadne vyplnenú prihlášku, ďalej  "Prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave" a odovzdať kópiu zdravotného preukazu.

1. Usporiadateľ pobytu pripraví pre účastníkov pobytu program zameraný na rozvoj pohybových návykov v rôznych športových odvetviach a voľnočasové aktivity.

2. Základné informácie o programe budú aktualizované týždeň pred nástupom na pobyt. Usporiadateľ si vyhradzuje právo, meniť program pobytu z interných dôvodov.

3. Počas pobytu platia základné pravidlá účasti na pobyte, ktorými sa účastníci musia riadiť. Dodržiavanie týchto pravidiel je nevyhnutné v záujme ochrany zdravia účastníkov, ako aj pre hladký priebeh programu pobytu. Prípadné opakované, či hrubé porušenie pravidiel môže viesť k vylúčeniu účastníka z pobytu. V takomto prípade zaniká účastníkovi nárok na vrátenie celej sumy alebo jej časti. 

4. Zákazník - účastník pobytu je povinný: 

5. V prípade zrušenia pobytu oznámi jeho organizátor túto skutočnosť účastníkovi najneskôr 7 dní pred jeho začatím, organizátor môže zrušiť pobyt v nasledujúcich prípadoch:

a) z dôvodu prekážok brániacim poskytnúť dohodnuté služby alebo zabezpečiť adekvátnu náhradu 

b) z dôvodu neobsadenia pobytu dostatočným počtom účastníkov (minimálny počet účastníkov 15 ) 

c) z dôvodu vyššej moci (t. j. politické udalosti, extrémne prírodné javy, karanténa a pod.).

V prípade zrušenia pobytu bude zákazníkovi vrátená plná zaplatená cena účastníckeho poplatku.

V prípade predčasného ukončenia už otvoreného pobytu z dôvodu nariadenia Hlavného hygienika SR, poplatok za začatý pobyt nie je možné vrátiť V prípade, že nebude možné uskutočniť pobyt z dôvodu nariadenia Hlavného hygienika SR, ktorý už bol uhradený, bude vrátená suma znížená o skutočné náklady, ktoré boli vynaložené na prípravu pobytu.

6. Ak sa zákazník rozhodne zrušiť svoju účasť na pobyte, musí zaplatiť nasledovné storno pokuty:

7. Nástupom účastníka na pobyt sa stráca nárok na vrátenie účastníckeho poplatku s výnimkou vyššie uvedených skutočností v bode 5.

V prípade nerešpektovania pokynov vedúceho pobytu alebo inom hrubom porušení pobytových predpisov, bude účastník vylúčený a ukončí pobyt bez nároku na vrátenie účastníckeho poplatku.

8. Ak účastník pri nástupe zamlčí nejaký fakt týkajúci sa zdravotného stavu účastníka, na základe ktorého sa u účastníka vyskytne zdravotný problém, môže byť účastník z pobytu vylúčený. V tomto prípade zaniká zákazníkovi nárok na vrátenie zvyšnej sumy z účastníckeho poplatku.

9. Účastník je oblečený športovo so zreteľom na skutočnosť, že pri športovaní, hrách na terase alebo kreatívnych aktivitách sa môže stať, že si odev zašpiní. Účastník je oblečený primerane aktuálnemu počasiu - má so sebou pokrývku hlavy, slnečné okuliare, v prípade potreby aj ochranný opaľovací krém ak je nuné vzhľadom na jeho návyky.

10. Každý účastník chráni svoje zdravie a zdravie ostatných účastníkov, rešpektuje osobnosť a potreby ostatných účastníkov, chráni svoj i zverený majetok.

10. Za stratu cenností - drahé šperky, mobil, elektronika, väčšia suma peňazí organizátor pobytu neručí!  

12. Organizátor pobytu je povinný dodržať všetky podmienky uvedené vo všeobecných podmienkach o účasti na pobyte.

13. Organzátor pobytu je občianske združenie NEONKA o.z., pobyt sa bude konať v priestoroch hotela GRAND HOTEL STARÝ SMOKOVEC."Inšpiruj svoje okolie svojimi výsledkami!"

Viac než 60 inštruktorov!

Čím je nás viac, tým sme lepší! Sme vášniví inštruktori a našou vášňou je priniesť vám nezabudnutelný zážitok na každom tréningu!

Prví na Slovensku!

Skupinové cvičenia cvičíme od roku 2010, ako prví sme priniesli v roku 2015 programy spoločnosti Les Mills na Slovensko!

Výsledky!

Každý tréning je špeciálne vyvinutý na to, aby prinášal výsledky!

Skupinový efekt!

Cvičíme spolu, sme v tom spolu! Pretože spolu sme silnejší a spolu to dotiahneme k výsledkom rýchlejšie!