NEONKA FITNESS NEONKASHOP NEONKABEAUTY
facebook
Tréningy
footer icons
REGISTRUJTE SA
1. tréning ZADARMO
hero image
OBCHODNÉ PODMIENKY
Prevádzkovateľ:
NEONKA o.z., Cottbuská 10, 040 23, Košice-Sídlisko KVP, IČO: 51737582 podľa §4
Webové sídlo: www.neonka.sk

Služby:

Poskytovanie služieb v oblasti fitness, skupinové cvičenia s možnosťou online rezervácie a nakupovania kreditov pre účely vstupného členského poplatku na poskytované cvičenia v danom časovom rozsahu, termíne a mieste určenom prevádzkovateľom.

Klient:

Len fyzická osoba, využívajúca webové sídlo www.neonka.sk pre účely rezervácie na dané cvičenie podľa platného rozvrhu zverejneného na www.neonka.sk v časti Rozvrh. Taktiež osoba, nakupujúca kredity prostredníctvom Online platobnej brány za účelom vstupného členského poplatku na dané cvičenie. Zároveň je táto osoba registrovaná na stránke www.neonka.sk, čím zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami. Klient sa na tréningy prihlasuje osobne alebo online prostredníctvom rezervačného systému na webovom sídle www.neonka.sk.

Registrácia:

Na www.neonka.sk je registrácia bezplatná. Pre prihlásenie sa na tréningy je registrácia povinná. Každý tréning má obmedzený počet klientov, ktorý je vopred zverejnený v rozvrhu na stránke www.neonka.sk v sekcii Rozvrh.

Poplatky:

Každý tréning ma v rozvrhu uvedenú cenu, za akú je možné sa na tréning prihlasovať. Klient platí formou kreditov, ktoré si kupuje osobne vo fitness centre Prevádzkovateľa, online platbou prostredníctvom platobnej brány. Nakupovanie kreditov je zvýhodnené odstupňovanou ponukou, ktorá sa môže meniť. Aktuálne zvýhodnenie nakupovania kreditov je uvedené v profile prihláseného klienta v sekcii Kredity. Kredit je sťahovaný z účtu prihláseného klienta v čase, kedy sa prihlási na daný tréning a to vo výške uvedenej pri cene daného tréningu. Poplatky sa pre dané tréningy môžu líšiť v závislosti od typu tréningu ako aj od termínu tréningu. Kredit je platný 90 dní od posledného navštíveného tréningu alebo posledného dobitia kreditu. 

Penalizácie:

Vzhľadom na charakter prihlasovania sa na tréningy a obmedzenú kapacitu fitness centra prevádzkovateľa sú odhlásenia z tréningov možné, ale zároveň môžu byť penalizované v závislosti od času, koľko hodín zostáva od odhlásenia z tréningu do začiatku tréningu. Odstupňované penalizovanie sa môže meniť a jeho aktuálna hodnota je uvedená v pravidlách používania v dolnej časti webového sídla www.neonka.sk. Penalizovaná čiastka je sťahovaná formou vrátenia nižšej sumy kreditov na účet prihláseného klienta na daný tréning, aká bola stiahnutá v čase prihlásenia sa na tréning.

Zodpovednosť:

Zdravotné riziká a všetky iné riziká súvisiace s poškodením majetku klienta, jeho osobných vecí, odevu a akejkoľvek inej ujmy zdravotnej alebo majetkovej berie na zodpovednosť sám klient. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť počas cvičenia hygienické štandardy a všetky ostatné bezpečnostné požiadavky podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky spojenej s prevádzkovaním fitness centra. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, spôsobené neočakávanou udalosťou, živelnou pohromou, nerešpektovanie pokynov pred vstupom do fitness centra, prípadne pohybom mimo miest určených na cvičenie v danom čase, v ktorom bol klient na cvičenie prihlásený.

Reklamácie:

Vrátenie kreditu, ktorý bol klientovi stiahnutý neoprávnene alebo chybou systému, je možné po vzájomnej dohode s prevádzkovateľom fitness centra.

Zrušenie registrácie:

Klient má právo o zrušenie registrácie na webovom sídle www.neonka.sk. Zrušenie registrácie zabezpečí prevádzkovateľ po prijatej žiadosti od klienta. Žiadosť je možné doručiť ústnou výzvou osobne vo fitness centre prevádzkovateľa, písomne na platnú adresu prevádzkovateľa, telefonicky alebo emailom podľa platných kontaktných údajov uvedených na webovom sídle www.neonka.sk v sekcii Kontakt.

Záverečné ustanovenie:

Obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. V obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient registráciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby. V Košiciach dňa: 15.8.2015. Platné od: 15.9.2015Ochrana autorského diela

Za porušenie autorského diela sa považuje aj:

Kopírovanie grafickej témy a vzhľadu webového sídla www.neonka.sk so všetkými jej funkčnými prvkami ako sú hlavne: rezervačný systém, interaktívny rozvrh tréningov, vzhľad webového sídla ako celku, kopírovanie užívateľského rozhrania, napodobňovanie rozmiestnení prvkov a farebných schém. Všetky grafické témy použité v systéme sú majetkom prevádzkovateľa fitness centra: NEONKA o.z., Cottbuská 10 040 23, Košice-Sídlisko KVP, IČO: 51737582 podľa §4.

V zmysle § 58 autorského zákona - 618/2003 Z.z. je akékoľvek šírenie a kopírovanie autorského diela

zakázané a bude sa postihovať finančnou pokutou až do výšky 25.000 €.

(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä

a) určenia svojho autorstva,

b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takého ohrozenia, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na ohrození tohto práva,

c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva, a to aj proti osobe, ktorá sa nepriamo podieľa na neoprávnenom zásahu do tohto práva vrátane zákazu zásahu podľa § 59 a 60,

d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane

1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi alebo predajcovi takej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,

2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom alebo objednanom množstve alebo cene takej rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,

e) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to

1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo

2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 59 a 60 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,

f) náhrady ujmy podľa osobitného predpisu, 9b)

g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.§ 283 Porušovanie autorského práva

(1) Kto neoprávnene zasiahne do zákonom chránených práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, alebo zvukovo-obrazovému záznamu, rozhlasovému vysielaniu alebo televíznemu vysielaniu alebo databáze, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.(2) Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním väčšiu škodu,

b) závažnejším spôsobom konania,

c) z osobitného motívu, alebo

d) prostredníctvom počítačového systému.(3) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú škodu.(4) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) a spôsobí ním škodu veľkého rozsahu, alebo

b) ako člen nebezpečného zoskupenia.

"Inšpiruj svoje okolie svojimi výsledkami!"

Viac než 60 inštruktorov!

Čím je nás viac, tým sme lepší! Sme vášniví inštruktori a našou vášňou je priniesť vám nezabudnutelný zážitok na každom tréningu!

Prví na Slovensku!

Skupinové cvičenia cvičíme od roku 2010, ako prví sme priniesli v roku 2015 programy spoločnosti Les Mills na Slovensko!

Výsledky!

Každý tréning je špeciálne vyvinutý na to, aby prinášal výsledky!

Skupinový efekt!

Cvičíme spolu, sme v tom spolu! Pretože spolu sme silnejší a spolu to dotiahneme k výsledkom rýchlejšie!