NEONKA FITNESS NEONKASHOP NEONKABEAUTY ENEONKA
facebook
Tréningy
footer icons
REGISTRUJTE SA
1. tréning ZADARMO
hero image

Obchodné podmienky

Občianskeho združenia NEONKA, so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice, IČO: 51 737 582I. Úvodné ustanovenia a Vymedzenie pojmov

 1. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej aj “VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi NEONKA o.z., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice, IČO: 51 737 582 (ďalej tiež ako “Poskytovateľ¨) a každou osobou, ktorá je Objednávateľom služieb, ponúkaných Poskytovateľom.

 2. Kontakt na Poskytovateľa je: email: recepcia@neonka.sk, telefónne číslo: 0911 877 407. 

 3. Poskytovateľom služieb uvedených v týchto VOP je Poskytovateľ vymedzený v bode 1 tohto článku VOP.

 4. Poskytovateľ je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.neonka.sk (ďalej tiež ako „Internetová stránka“).

 5. Objednávateľom je každá fyzická osoba, ktorá má záujem o služby ponúkané Poskytovateľom a ktorá akceptovala cenovú ponuku Poskytovateľa. Objednávateľ je spotrebiteľom, pričom Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka - ide o:

 

 1. poskytovanie služieb v oblasti skupinových cvičení,

 2. poskytovanie služieb v oblasti online živých videí s tréningom

 3. poskytovanie služieb v oblastí online archivovaných videí s tréningom

 

 1. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“), obsahom ktorej je poskytnutie Objednávateľom zvolených služieb. 

 2. Príslušným orgánom vykonávajúci dozor nad zákonnosťou v oblasti ochrany spotrebiteľa je:

 

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Košiciach pre Košický kraj: 

Vrátna 3

P. O. BOX A-35

040 65 Košice 

tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55

fax č. 055/622 46 95

Formulár na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi 

 1. V prípade akýchkoľvek sťažností, alebo podnetov, tie môže  Objednávateľ adresovať priamo Poskytovateľovi, pričom odporúčame Objednávateľom, aby na zasielanie sťažností a podnetov Poskytovateľovi využili emailovú adresu Poskytovateľa: recepcia@nenonka.sk. Akákoľvek sťažnosť bude posúdená a vybavená do 10 pracovných dní v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pričom o jej vybavení informuje Poskytovateľ spotrebiteľa rovnakou formou, akou spotrebiteľ sťažnosť, alebo podnet Poskytovateľovi doručil.

 

II. Objednávka služieb – uzatvorenie zmluvy 

  1. Poskytovateľ poskytuje služby výlučne Objednávateľom ktorí majú na jeho internetovej stránke vytvorený užívateľský profil. Vytvorenie užívateľského profilu (registrácia) je bezplatné a Objednávateľ je oprávnený svoj užívateľský profil vytvorený na internetovej stránke www.neonka.sk kedykoľvek zrušiť.

  2. V prípade, že má Objednávateľ záujem o využívanie služieb poskytovaných Poskytovateľom musí si prostredníctvom užívateľského profilu na internetovej stránke www.neonka.sk alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzke Poskytovateľa, zakúpiť kredity. 

  3. Kúpa kreditov prostredníctvom užívateľského profilu sa uskutoční prostredníctvom objednávkového formulára na internetovej stránke Poskytovateľa, po prihlásení sa do užívateľského profilu Objednávateľa. V rámci objednávkového formulára Objednávateľ uvedie, o aký počet kreditov má záujem. Po odoslaní objednávky a zaplatení kúpnej ceny, obdrží Objednávateľ emailové potvrdenie o prijatí jeho objednávky kreditov – týmto momentom je uzatvorená zmluva o poskytnutí služieb podľa týchto VOP, predmetom ktorej je poskytnutie Objednávateľom zvolených služieb v Objednávateľom určenom čase a rozsahu. Zakúpené kredity sú Objednávateľovi pripísané do jeho užívateľského profilu, kde nimi môže disponovať a použiť ich na prihlasovanie sa na tréningy, ktoré Poskytovateľ poskytuje. Platba za kúpu kreditov prostredníctvom platobnej karty je spoplatnená sumou 0,99,- EUR s DPH.

  4. Kúpa kreditov osobne v prevádzke Poskytovateľa sa uskutoční platobnou kartou alebo v hotovosti.

  5. V prípade, že má Objednávateľ na internetovej stránke www.neonka.sk vytvorený užívateľský profil a má zakúpené ľubovoľné množstvo kreditov, je Objednávateľ oprávnený objednať si niektorú zo služieb poskytovaných Poskytovateľom. Objednávka konkrétnych služieb sa uskutoční prostredníctvom objednávkového (prihlasovacieho) formulára na internetovej stránke Poskytovateľa, po prihlásení sa do užívateľského profilu Objednávateľa. V rámci objednávky služieb si Objednávateľ zvolí o aký druh služby (o aké cvičenie) má záujem a rovnako si zvolí deň a čas poskytnutia služby a miesto jej poskytnutia, prípadne, či má záujem o poskytnutie online služby, t. j. prostredníctvom internetovej stránky Poskytovateľa.

  6. Po odoslaní objednávkového (prihlasovacieho) formulára, obdrží Objednávateľ emailové potvrdenie o prijatí jeho objednávky a zároveň sú z jeho užívateľského profilu stiahnuté kredity v hodnote, aká je uvedená v súvislosti s Objednávateľom zvolenou službou, na internetovej stráne Poskytovateľa. 

  7. Objednávateľ je oprávnený objednať si iba takú službu, cena za ktorú je nižšia ako hodnota kreditov Objednávateľa, ktoré má vo svojom užívateľskom účte k dispozícii. Objednávateľ je oprávnený objednať si iba takú službu (t. j. taký tréning v konkrétnom čase a mieste), ktorého kapacita umožňuje prihlásenie sa na tréning. V prípade, že kapacita neumožňuje účasť ďalšej osoby na tréningu, nebude Objednávateľovi umožnené prihlásiť sa na tréning, t. j. objednať si konkrétnu službu.

 1. Bližšie informácie týkajúce sa jednotlivých služieb, ich vlastností a ceny za konkrétnu službu sú k dispozícii na internetovej stránke www.neonka.sk.III. Cena za služby a platobné podmienky

 1. Poskytovateľ poskytuje Objednávateľovi služby za odplatu, pričom jej výška je uvedená ako na internetovej stránke Poskytovateľa, tak aj v objednávkovom (prihlasovacom) formulári. Súčasťou ceny za služby je aj DPH v zákonom stanovenej výške. Výška ceny za službu je tak Objednávateľovi známa ešte pred odoslaním objednávky a pred uzatvorením zmluvy.

 2. Cena jednotlivých služieb je uvedená samostatne pre každú službu ponúkanú Poskytovateľom a je konečná. K cene za službu nie sú účtované žiadne ďalšie poplatky, a to ani za platbu ani za dopravu, vzhľadom k tomu, že predmetom zmluvy je poskytnutie služby a doprava sa neuskutočňuje. IV. Poskytnutie služieb

 1. Poskytnutím konkrétnej služby sa rozumie poskytnutie skupinového cvičenia zvoleného Objednávateľom v rámci objednávkového formulára alebo poskytnutie online live cvičenia alebo sprístupnenie online videa s cvičením.

 2. Vytvorením užívateľského profilu a objednaním konkrétnej služby Objednávateľ potvrdzuje, že jeho zdravotný stav je vyhovujúci a je spôsobilý využiť služby ponúkané Predávajúcim.

 3. Poskytovateľ poskytne službu v dohodnutom rozsahu a v dohodnutý deň,  čas a na dohodnutom mieste, t. j. podľa uzatvorenej zmluvy.

 4. Objednávateľ je povinný najneskôr do 90 dní odo dňa zakúpenia elektronických kreditov uskutočniť minimálne jednu objednávku akejkoľvek služby ponúkanej Poskytovateľom. V opačnom prípade zmluva po uplynutí 90 dní zaniká a Objednávateľ nemá nárok na vrátenie peňazí za nevyužité kredity. V prípade, ak Objednávateľ počas 90 dní odo dňa zakúpenia elektronických kreditov uskutoční minimálne jednu objednávku služieb, začína mu plynúť nová 90 dňová doba platnosti elektronických kreditov, ktorá sa opakovane a bez obmedzenia predlžuje o 90 dní vždy po objednaní služby, a to odo dňa objednania služby. 

 5. V prípade ak Objednávateľ nevyužije kredity v lehote 90 dní odo dňa zakúpenia elektronických kreditov alebo v lehote 90 dní od poslednej objednávky služby, a teda dôjde k zániku uzatvorenej zmluvy, stráca Objednávateľ nárok na všetky kredity, ktoré mal v čase zániku zmluvy vo svojom užívateľskom profile. Zmluva zaniká uplynutím 90-teho dňa podľa prvej vety tohto bodu. 

 6. V prípade, ak Objednávateľ v lehote do šiestich mesiacov odo dňa zániku zmluvy podľa bodu 5 uskutoční nákup kreditov, budú mu do užívateľského profilu automaticky a bezplatne pripočítané tiež kredity prepadnuté v dôsledku zániku zmluvy podľa bodu 5, a to najviac vo výške kreditov, ktoré si Objednávateľ zakúpil podľa prvej vety tohto bodu. Ustanovenia tohto bodu sa vzťahujú výlučne na prvý nákup kreditov uskutočnený po zániku zmluvy podľa bodu 5 tohto článku.

 7. V prípade, ak je predmetom služby online live cvičenie, je služba Objednávateľovi poskytnutá online formou v Objednávateľom zvolený dátum a čas. V takom prípade sa v dohodnutý dátum a čas Objednávateľovi po prihlásení sa do jeho užívateľského profilu vytvoreného na internetovej stránke www.neonka.sk sprístupní v dohodnutý dátum a čas live video obsahujúce Objednávateľom zvolenú službu. Objednávateľ je oprávnený sa do užívateľského profilu prihlásiť najneskôr v čase začatia poskytovania služby – v opačnom prípade mu služba nebude poskytnutá a kredity mu nebudú vrátené. Poskytovateľ nezodpovedá za neprihlásenie sa Objednávateľa a teda za obmedzené využitie služby alebo za úplné nevyužitie služby. Na to, aby mohol Objednávateľ využívať služby live cvičení, musí mať internetové pripojenie a aktuálnu verziu niektorého z internetových prehliadačov.

 8. V prípade, ak je predmetom služby skupinové cvičenie v niektorej z prevádzok Poskytovateľa, je služba Objednávateľovi poskytnutá v ním zvolenej prevádzke v ním zvolenom dátume a čase. Trvanie služby (t. j. skupinového cvičenia) je Objednávateľovi oznámené ešte pred odoslaním objednávky v rámci internetovej stránky Poskytovateľa. Objednávateľ musí byť prítomný v dohodnutom dátume a čase na dohodnutom mieste, v opačnom prípade nie je oprávnený sa zúčastniť skupinového cvičenia a nie je mu vrátená hodnota, ktorú za skupinové cvičenie zaplatil.

 9. V prípade, ak je predmetom služby sprístupnenie online videa s tréningom o ktorý má Objednávateľ záujem, je služba poskytnutá sprístupnením videa v užívateľskom profile Objednávateľa. Video je Objednávateľovi v jeho užívateľskom profile k dispozícii po dobu 3 hodín od zakúpenia služby a po uplynutí uvedeného času stratí Objednávateľ prístup k videu, a to bez ohľadu na to, či video alebo jeho časť videl alebo nie.

 10. V prípade, že Objednávateľ nemôže využiť objednanú službu podľa bodu 7 tohto článku VOP, je oprávnený sa kedykoľvek do začiatku poskytovania služby odhlásiť z online tréningu  a odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby. V takom prípade zmluva zaniká a Poskytovateľ vráti Objednávateľovi všetky ním uhradené elektronické kredity, ktoré za službu zaplatil, a to do 7 kalendárnych dní.

 11. V prípade, že Objednávateľ nemôže využiť objednanú službu podľa bodu 8 tohto článku VOP, je oprávnený sa odhlásiť zo skupinového cvičenia a odstúpiť od zmluvy o poskytnutí služby, a to za nasledovných podmienok:

 

 1. Odhlásenie sa v čase viac ako 24 hodín pred skupinovým cvičením – nie je sankcionované a Poskytovateľ vráti Objednávateľovi všetky ním uhradené elektronické kredity, ktoré za službu zaplatil, a to do 7 kalendárnych dní.

 2. Odhlásenie sa v čase viac ako 12 hodín a menej ako 24 hodín pred skupinovým cvičením –je sankcionované sankciou vo výške 10 % z elektronických kreditov, ktoré Objednávateľ za službu uhradil a Poskytovateľ vráti Objednávateľovi všetky zvyšné elektronické kredity, ktoré za službu zaplatil, a to do 7 kalendárnych dní.

 3. Odhlásenie sa v čase viac ako 6 hodín a menej ako 12 hodín pred skupinovým cvičením –je sankcionované sankciou vo výške 20 % z elektronických kreditov, ktoré Objednávateľ za službu uhradil a Poskytovateľ vráti Objednávateľovi všetky zvyšné elektronické kredity, ktoré za službu zaplatil, a to do 7 kalendárnych dní.

 4. Odhlásenie sa v čase viac ako 3 hodiny a menej ako 6 hodín pred skupinovým cvičením –je sankcionované sankciou vo výške 80 % z elektronických kreditov, ktoré Objednávateľ za službu uhradil a Poskytovateľ vráti Objednávateľovi všetky zvyšné elektronické kredity, ktoré za službu zaplatil, a to do 7 kalendárnych dní.

 5. Odhlásenie sa v čase menej ako 3 hodiny pred skupinovým cvičením –je sankcionované sankciou vo výške 100 % z elektronických kreditov, ktoré Objednávateľ za službu uhradil.

 

V. Platenie ceny za služby

 1. Za konkrétne služby (tréningy) ponúkané Poskytovateľom je možné platiť prostredníctvom elektronických kreditov. Elektronické kredity si môže Objednávateľ zakúpiť prostredníctvom internetovej stránky www.neonka.sk po prihlásení sa do svojho užívateľského profilu. Objednávateľ môže za elektronické kredity platiť bezhotovostným prevodom prostredníctvom platobnej karty, pričom táto platba je spoplatnená sumou – 0,99 EUR vrátane DPH.VI. Autorské práva

 1. Všetky služby a ich obsah sú autorským dielom. Objednávateľ je oprávnený tieto služby využívať v rozsahu zmluvy medzi Poskytovateľom a Objednávateľom a  v rozsahu objednávky služieb, uskutočnenej Objednávateľom.

 2. Objednávateľ nie je oprávnený nijakým spôsobom nakladať s dielom, ktorým sa na účely tohto článku VOP rozumie služba poskytovaná Poskytovateľom a jej obsah. Objednávateľ nie je predovšetkým oprávnený na zaznamenávanie diela, kopírovanie diela, jeho rozširovanie, či sprístupňovanie iným osobám. Objednávateľ je oprávnený využívať služby sám a nie je oprávnený ˇumožniť využívanie služieb tretím osobám.VII. Odstúpenie Objednávateľa od zmluvy bez uvedenia dôvodu

 1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy.

 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, odstúpenie od zmluvy oznámiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty Poskytovateľovi alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu Poskytovateľa, ktorá je: NEONKA o.z., Cottbuská 10, 040 23 Košice.

 3. Odstúpenie od zmluvy možno u Poskytovateľa uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (napr. e-mail). Uplatnenie odstúpenia od zmluvy je možné uskutočniť aj prostredníctvom Formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý je poskytnutý Objednávateľovi pred uzatvorením zmluvy. Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj ústne a to najmä jednoznačne formulovaným vyhlásením spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Odporúčame spotrebiteľovi aby v odstúpení od zmluvy uviedol dátum objednania služieb, službu, od ktorej odstupuje, meno a priezvisko, adresu .

 4. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. 

 5. Môžete využiť formulár odstúpenia od zmluvy, ktorý je sprístupnený Objednávateľovi, pred uzatvorením zmluvy.

 6. Nakoľko je predmetom zmluvy poskytnutie služby, Objednávateľ v prípade odstúpenia od zmluvy, nezasiela Poskytovateľovi žiaden produkt – vzhľadom k uvedenej skutočnosti tak Objednávateľ nemá v súvislosti s vrátením produktu Poskytovateľovi žiadne náklady.

 7. Poskytovateľ vráti spotrebiteľovi zaplatené plnenie za službu, ako aj všetky platby, ktoré od spotrebiteľa prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas so začatím poskytovania služby podľa § 4 ods. 6 zákona č, 102/2014 Z. z., spotrebiteľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta pomerne na základe celkovej ceny dohodnutej v zmluve. Ak je celková cena dohodnutá v zmluve nadhodnotená, cena za skutočne poskytnuté plnenie sa vypočíta na základe trhovej ceny poskytnutého plnenia. 

 8. Poskytovateľ informuje spotrebiteľa, že v zmysle § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, aj predmetom zmluvy je poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

VIII. Alternatívne riešenie sporov

 1. V prípade, že Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu. Ak Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Objednávateľom, Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Poskytovateľom je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/; Objednávateľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Objednávateľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom – spotrebiteľom vyplývajúcich zo zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č.391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

 2. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2021.
Reklamačný poriadok 

Občianskeho združenia NEONKA, so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice, IČO: 51 737 582 I. Všeobecné ustanovenia 

1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa  v platnom znení /ďalej iba „Zákon o ochrane spotrebiteľa“/, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku  alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona  č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení. 

2. Poskytovateľom je NEONKA o.z., so sídlom Cottbuská 10, 040 23 Košice, IČO: 51 737 582, email:  recepcia@neonka.sk, telefónne číslo: 0911 877 407. (ďalej len „Poskytovateľ“). 

3. Poskytovateľ je súčasne prevádzkovateľom internetovej stránky na doméne s názvom www.neonka.sk (ďalej aj “Internetová stránka“). 

4. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Objednávateľa pri uplatňovaní práv z vád služieb v zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí služieb, ktorá bola uzatvorená na diaľku  s Poskytovateľom. 

5. Objednávateľom je každá fyzická osoba, ktorá má záujem o služby ponúkané Poskytovateľom  a ktorá akceptovala cenovú ponuku Poskytovateľa. Objednávateľ je spotrebiteľom, pričom  Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy podľa týchto VOP nekoná  v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. 

6. Službami sa rozumejú služby, ktoré Poskytovateľ ponúka - ide o poskytovanie služieb v oblasti  skupinových cvičení. 

7. Zmluvou sa rozumie zmluva o poskytnutí služieb (ďalej tiež ako „zmluva“). 

II. Odkazy 

1. Tento Reklamačný poriadok tvorí súčasť Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na  internetovej stránke Poskytovateľa.

III. Zodpovednosť Poskytovateľa za vady služieb 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí služieb (Ďalej  tiež ako „zmluva“) t.j. v požadovanom rozsahu, dohodnutým spôsobom a v dohodnutom čase.

IV. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia) 

1. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu na: 

a) Rozsah poskytnutej služby 

b) Včasnosť poskytnutia služby 

c) Správnosť ceny za službu

2. Objednávateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu doručením reklamácie na adresu: NEONKA o.z., 10,  040 23 Košice, alebo emailom na adresu: recepcia@neonka.sk. Objednávateľ môže využiť právo  uplatniť reklamáciu tiež osobne v sídle Poskytovateľa.

3. Pri uplatnení reklamácie vyplní Objednávateľ reklamačný protokol, ktorý je Objednávateľovi  sprístupnený na internetovej stránke Poskytovateľa alebo iným spôsobom oznámi Poskytovateľovi  reklamáciu ponúkanej služby. Pri reklamácii Objednávateľ uvedie svoje identifikačné a kontaktné  údaje (meno, priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo) a opíše v čom spočíva vada poskytnutej  služby. Pri reklamácii Objednávateľ tiež uvedie, ktorý z nárokov zodpovednosti za vady si uplatňuje.  V prípade uplatnenia reklamácie reklamačným protokolom alebo iným dokumentom obsahujúcim  reklamáciu (ďalej tiež ako „reklamačný protokol“), reklamačný protokol odošle Objednávateľ  Poskytovateľovi spôsobom podľa bodu 2 alebo mu ho odovzdá pri osobnom uplatnení reklamácie. 

4. Po prevzatí reklamačného protokolu alebo osobnom uplatnení reklamácie Poskytovateľom bude  Objednávateľovi vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné  okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. 

5. Ak Objednávateľ uplatní reklamáciu, Poskytovateľ alebo ním poverený zamestnanec alebo určená  osoba je povinný poučiť Objednávateľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe  rozhodnutia Objednávateľa, ktoré z týchto práv Objednávateľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob  vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa  uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické  zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po  určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch  možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo  dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Objednávateľ právo od  zmluvy odstúpiť alebo má právo na poskytnutie náhradnej služby. 

6. Objednávateľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri  odosielaní reklamačného poriadku), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv  zo zodpovednosti za vady služieb. 

7. O vybavení reklamácie a o spôsobe jej vybavenia je Poskytovateľ povinný informovať  Objednávateľa a to vhodnou a preukázateľnou formou /písomne/, a to najneskôr do 30 dní odo  dňa uplatnenia reklamácie. Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad  a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 

8. Za ukončenie reklamačného konania /reklamácie/ sa považuje jej vybavenie. Pod vybavením  reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania vrátením ceny za službu, vyplatením zľavy  z ceny za službu poskytnutím náhradnej služby alebo jej odôvodnené zamietnutie. 

V. Práva Objednávateľa pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady 

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne  odstránená. Poskytovateľ je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Objednávateľ môže  namiesto odstránenia vady požadovať náhradnú službu.  

2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, má Objednávateľ právo na poskytnutie náhradnej služby,  na zľavu z ceny za službu alebo má právo od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie peňazí. Tie isté  práva prislúchajú Objednávateľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Objednávateľ nemôže  pre opätovné vyskytnutie sa vady alebo pre väčší počet vád, poskytnutú službu riadne užívať.  

VI. Záverečné ustanovenia 

1. Tento reklamačný poriadok je platný a účinný momentom jeho zverejnenia na internetovej stránke  Poskytovateľa dňa 01.10.2021.


Súbory na stiahnutie:
www.neonka.sk_formular na odstupenie od zmluvy pre sporebitela.pdf

www.neonka.sk_reklamačný formulár.pdf

"Inšpiruj svoje okolie svojimi výsledkami!"

Viac než 60 inštruktorov!

Čím je nás viac, tým sme lepší! Sme vášniví inštruktori a našou vášňou je priniesť vám nezabudnutelný zážitok na každom tréningu!

Prví na Slovensku!

Skupinové cvičenia cvičíme od roku 2010, ako prví sme priniesli v roku 2015 programy spoločnosti Les Mills na Slovensko!

Výsledky!

Každý tréning je špeciálne vyvinutý na to, aby prinášal výsledky!

Skupinový efekt!

Cvičíme spolu, sme v tom spolu! Pretože spolu sme silnejší a spolu to dotiahneme k výsledkom rýchlejšie!